2012/06/30

Erhu - Huang Jiang Qin (黄江琴) - Tales Of Erhu (二胡传奇) [เพลงจีนบรรเลงเพราะๆ])


Tracklist:
01.送别 Tống biệt
Sòng bié
02.人说山西好风光 Nhân thuyết san tây hảo phong quang
Rén shuo shan xi hăo feng guang
03.幸福不会从天降 Hạnh phúc bất hội tòng thiên hàng
Xìng fú bù huì cóng tian jiàng
04.谁不说俺家乡好 Thùy bất thuyết yêm gia hương hảo
Shéi bù shuo ăn jia xiang hăo
05.赶牲灵 Cản sinh linh
Găn sheng líng
06.想亲亲 Tưởng thân thân
Xiăng qin qin
07.两地情 Lưỡng địa tình
Liăng dì qíng
08.愿亲人早日养好伤 Nguyện thân nhân tảo nhật dưỡng hảo thương
Yuàn qin rén zăo rì yăng hăo shang
09.芦花 Lô hoa
Lú hua
10.草原之夜 Thảo nguyên chi dạ
Căo yuán zhi yè
11.天路 Thiên lộ
Tian lù

No comments: