2011/12/22

~ Just For You ~สวัสดี วัน ปี ใหม่ พา ให้บรรดา เรา ท่าน รื่น รมย์

ฤกษ์ยามดี เปรม ปรีดิ์ ชื่น ชม ต่างสุขสม นิยม ยินดี

ข้าวิงวอน ขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย

ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน ชื่น ชมให้สมฤทัย

ให้รุ่งเรือง ใน วัน ปีใหม่

ผองชาวไทย จง สวัสดี ตลอดปี จง มี สุข ใจ

ตลอดไป นับ แต่ บัด นี้ ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรม ปรีดิ์

สวัสดี วัน ปี ใหม่เทอญ ดนตรี....

.สวัสดี วัน ปี ใหม่ พา ให้บรรดา เรา ท่าน รื่น รมย์

ฤกษ์ยามดี เปรม ปรีดิ์ ชื่น ชม ต่างสุขสม นิยม ยิน ดี

ข้าวิงวอน ขอ พร จาก ฟ้า ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข ศรี

โปรดประทาน พร โดย ปรา ณี ให้ชาวไทย ล้วน มี โชค ชัย

ให้บรรดา ปวง ท่าน สุข สันต์ ทุกวัน ทุกคืน ชื่น ชมให้สมฤทัย

ให้รุ่งเรือง ใน วัน ปีใหม่

ผองชาวไทย จง สวัสดี ตลอดปี จง มี สุข ใจ

ตลอดไป นับ แต่ บัด นี้ ให้สิ้นทุกข์ สุขเกษม เปรม ปรีดิ์

สวัสดี วัน ปี ใหม่เทอญ

No comments: